Privacyverklaring

Privacyverklaring

Het vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens willen we elke dag weer waarmaken. We werken met een goed beveiligde informatiesysteem en een helder privacy statements. Wanneer nodig passen we deze aan. Zoals met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) in 2018. Lees hier hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

1. WIE ZIJN WE?

Wij zijn Frieswijk&Company.
Frieswijk&Company is gevestigd aan Meander 251, 6825 MC Arnhem, geregistreerd onder KvK nummer 78719933.

2. PRIVACY

 • Frieswijk&Company neemt privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over je doordat je gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, door bijvoorbeeld een sollicitatie of invullen van een formulier.
 • Wij doen ons best om de gegevens die je aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken.
 • Deze privacyverklaring geeft je een helder overzicht van welke persoonsgegevens die wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.
 • In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Frieswijk&Company in deze een zogenaamde verantwoordelijke.

3. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Wij maken onderscheid in de persoonsgegevens die wij verwerken naar type contact. Per type contact verwerken wij de volgende gegevens:

3.1 Zakelijke relaties

 • Voor- en achternaam en functie contactpersoon
 • Bedrijfs-/verenigingsnaam, vestigings- en postadres, postcode en plaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens zoals IBAN nummer en afgegeven automatische incasso ten behoeve van facturatie

3.2 Sollicitanten, (potentiële) kandidaten, ZZP-ers, flexwerkers, medewerkers van leveranciers, deelnemers van klanten of andere personen (bij inschrijving)

 • Voor- en achternaam
 • Adres, woonplaats
 • Geboortedatum en -plaats
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • CV, informatie over opleiding, stages en werkervaring, trainingen, beschikbaarheid, verlof, getuigschriften, pasfoto, (introductie)video
 • Persoonlijke informatie dat door klanten aan ons verstrekt wordt, waar je bent aangeboden of waar je werkt of gewerkt heeft of die je aanmeldt voor onze dienstverlening, indien dit onderdeel uitmaakt van of voortvloeit uit onze overeenkomst met de klant. De klant dient in dit geval jou te informeren en verwijzen naar onze privacyverklaring

3.3 Websitebezoekers

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type 

3.4 Te werk gestelden
Van personen die via ons te werk gesteld worden, wordt meer informatie verzameld zoals het Burgerservicenummer (BSN). Vraag onze personeelsbeleid document op voor meer informatie.

4. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERWERKEN

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers of personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@frieswijkcompany.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

5. WAAROM EN HOE LANG

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, in- en doorleen, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, re-integratie, loopbaanbegeleiding en outplacement, advies, planning en personeels- en salarisadministratie.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen met (niet limitatief); reactie op vragen, het geven van tips, feedback, aanbiedingen, vacature alerts.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Je onze nieuwsbrief te kunnen toezenden als jij je daarvoor hebt aangemeld (zie tevens artikel 7);
 • Je gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op jouw voorkeuren.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens:

 • Niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld dan wel wat wettelijk is bepaald;
 • Van kandidaten (die nog niet voor Frieswijk&Company gewerkt hebben) bewaren wij tot twee jaar na het laatste contact de bemiddelingsgegevens;
 • Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, kun je jezelf uitschrijven via info@frieswijkcompany.nl. Je wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Frieswijk&Company.
  Jouw persoonsgegevens zijn nog drie kalendermaanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving (bij Werving & Selectie is deze periode 24 maanden) in verband met claimrisico’s. In deze afgeschermde omgeving zijn jouw gegevens enkel beschikbaar voor Frieswijk&Company onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden uw gegevens definitief verwijderd.

Frieswijk&Company neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Frieswijk&Company) tussen zit.

6. DELEN VAN GEGEVENS

Frieswijk&Company kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) ontvangers:

 • Onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens Frieswijk&Company diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen;
 • Derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder test-, opleidings-, en/of exameninstituten, partijen die klanttevredenheidsmetingen doen o.a. ten behoeve van keurmerken en certificeringen, externe consultants, zakenpartners en professionele adviseurs als advocaten, auditors, technische ondersteuningsfuncties en IT-consultants die onze systemen ontwikkelen en testen);
 • Opdrachtgevers waar we jou voor kunnen stellen, waar je via ons aan het werk gaat of bent, of die ons vragen onze dienstverlening in te zetten voor jouw loopbaanbegeleiding, coaching, bemiddeling of outplacement;
 • Individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld jouw referentie hebben of geschiktheid (zoals diploma’s) of die wij, op jouw verzoek, gegevens verstrekken of die ons, op jouw verzoek, informatie verstrekken, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en uitzendbureaus, Pensioenfonds, indien van toepassing;
 • Overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn, bijvoorbeeld op basis van een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Frieswijk&Company verkoopt jouw gegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden.

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Bij het gebruik hiervan verzamelen de beheerders van die diensten uw gegevens.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Frieswijk&Company blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. MARKETING-/INFORMATIE ACTIVITEITEN

 • Zakelijke relaties (klanten) ontvangen onze nieuwsbrief dan wel informatieberichten met daarin marketingacties maar ook om de klant te voorzien van belangrijke informatie over de door ons uit te voeren werkzaamheden. De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid zich af te melden voor deze mailings door een link in elke nieuwsbrief.
 • Als wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat je geïnteresseerd zou zijn in werk, bijvoorbeeld op basis van informatie die je plaatst op social media, zullen wij jou benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven of op een andere manier gebruik wilt maken van onze dienstverlening.
  Heb je geen interesse, dan verwerken wij alleen relevante gegevens om te kunnen documenteren dat wij rekening houden dat je in de toekomst niet meer door ons benaderd wilt worden.
 • Via onze website kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief waarbij tijdens het aanmeldproces gebruik wordt gemaakt van een zogenaamde ‘double opt-in’ wat inhoudt, dat na aanmelding via het formulier, er eerst nog via de mail actief toestemming gegeven moet worden om op de maillijst te komen.
  Na aanmelding voor de nieuwsbrief kun je je te allen tijde weer afmelden door de link in elke nieuwsbrief.

8. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Cookies
Deze website gebruikt cookies om je gebruikservaring te verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Er zijn verschillende cookies, waarbij een paar noodzakelijk zijn om de site te laten werken. Bij het bezoeken van onze website kun je aangeven welke cookies geplaatst mogen worden. Indien je kiest voor het niet plaatsen van bepaalde cookies, dan is het mogelijk dat de site niet optimaal werkt en dat voorkeuren niet bewaard blijven.

Je hebt op elk moment de mogelijkheid deze cookie-toestemming weer in te trekken door te klikken op de cookiebanner die in beeld blijft staan. 

Verwijderen cookies
Eenmaal geplaatste cookies op je PC, tablet of mobiel kun je verwijderen via de instellingen van je browser.

9. DISCLAIMER

De informatie op onze website is met zoveel mogelijk zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten verbonden worden aan hetgeen op de site staat. Frieswijk&Company kan niet garanderen dat de website te allen tijde foutloos en ononderbroken functioneert. Frieswijk&Company wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Verwijzingen naar externe bronnen dienen alleen ter informatie voor de gebruiker. Frieswijk&Company kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van die externe bronnen dan wel het functioneren van die externe sites/bronnen. Tevens kan Frieswijk&Company niet aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop die sites met jouw persoonsgegevens omgaan.

Het is niet toegestaan om informatie, beelden en of andere elementen van deze site te kopiëren of te downloaden met als doel te verspreiden of vermenigvuldigen om daar eigen gewin mee te behalen. Alleen voor eigen persoonlijk gebruik is het toegestaan. Frieswijk&Company behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. 

10. INZIEN, AANPASSEN EN VERWIJDEREN

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Frieswijk&Company en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
  Dat betekent dat je Frieswijk&Company een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 • Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@frieswijkcompany.nl. Bij zo’n verzoek kan het zijn dat wij enige vorm van identificatie vragen zodat wij er zeker van kunnen zijn, dat wij de wijzigingen bij de juiste persoon doorvoeren. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek. Er zijn geen kosten verbonden aan wijzigingen.
 • Wil je gegevens (laten) wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, neem dan contact op met jouw contactpersoon en/of vestiging.

11. KLACHTEN

Frieswijk&Company wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

12. GEGEVENSBEVEILIGING

Frieswijk&Company neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Jouw gegevens kunnen worden opgeslagen buiten Nederland, Frieswijk&Company heeft de nodige maatregelen getroffen dat de bescherming van de data op die locaties minimaal voldoen aan de gestelde GDPR-eisen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of een datalek, neem dan direct contact met ons op via info@frieswijkcompany.nl.

Bij het versturen van persoonlijke informatie aan ons via het internet, dien je je ervan bewust te zijn dat je zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van jouw computer en/of telefoon en van de internetverbinding waarover je alles verstuurt. Het versturen is dan ook op eigen risico.

13. WIJZIGINGEN PRIVACY VERKLARING

Als gevolg van allerlei ontwikkelingen, waaronder ook wettelijke wijzigingen, wordt deze privacyverklaring regelmatig bijgewerkt. Een aanpassing van deze verklaring wordt zoveel als mogelijk bij iedereen bekend gemaakt, via jouw contactgegevens die bij Frieswijk&Company bekend zijn. Ook wordt geadviseerd zelf regelmatig de privacyverklaring te bekijken en door te lezen om te kunnen bepalen of je je nog kunt vinden in hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. De meest recente versie van de verklaring prevaleert boven eerdere versies.

Arnhem, 24 september 2020
Laatste update: 7 mei 2024